ViuTV 下 星期四 啟播 境界觸發者

5:30 pm....
http://viu.tv/epg/99

花園d 人話爛
但我覺得只係有少少拖劇,及唔上「一塊」咁拖

TOP

E 套勁有龍珠feel
頭3min上集回顧,尾2min今集解說/總結
oped 3min & 拖拖地既劇情
每集基本得10min睇

btw viu做都會睇下, 睇到一半字幕組無做無得睇
想睇下追到漫畫之後動畫老作左咩入去

TOP