[賣]100% New Bandai MG 模型 END: 4/1/2017

Item 1
全新 MG 1/100 GUNDAM HEAVYARMS CUSTOM EW 
Start : $360
Bid : $10
Eat: $380

彩虹MTR交收, 其他地點再約


Item 2
全新 MG 1/100 GUNDAM HEAVYARMS CUSTOM EW
Start : $360
Bid : $10
Eat: $380

彩虹MTR交收, 其他地點再約


Item 3
全新 MG 1/100 TALLGEESE III 
Start : $350
Bid : $10
Eat: $370

彩虹MTR交收, 其他地點再約


Item 4
全新 MG 1/100 TALLGEESE III 
Start : $350
Bid : $10
Eat: $370

彩虹MTR交收, 其他地點再約


Item 5
全新 MG 1/100 HWS EXPANSION SET for Hi-v GUNDAM Ver.Ka
Start : $200
Bid : $10
Eat: $220

鑽石山MTR交收, 其他地點再約


Item 6
全新 MG 1/100 HWS EXPANSION SET for Hi-v GUNDAM Ver.Ka
Start : $200
Bid : $10
Eat: $220

鑽石山MTR交收, 其他地點再約

Push~~

TOP

Push∼∼

TOP

Item 6
全新 MG 1/100 HWS EXPANSION SET for Hi-v GUNDAM Ver.Ka
$200

TOP

Push∼∼

TOP

Push∼∼

TOP

Push∼∼

TOP

push~~

TOP

push~~

TOP

Push∼∼

TOP