CISCO 3750G 12S-S Switch (END DATE 6/1/2015)

本帖最後由 索倫ABC 於 2015-1-5 12:53 編輯

a. 名稱: WS-C3750G-12S-S

b. 數量:1個

c. 即食價:NIL

d. 底價:epc$100

E. 每口叫價 : epc$500

F: 保養期 : NIL

G. 貨品的工作性能 :仍在運行齊原裝配件, 100% work  

H. 交收方式/地點 /期限:相約見面交收 觀塘 / 藍田 (下午/晚上)交收(星期一至五中午) 30日內完成交易

due: 6/1/2015

epc$100

SUPPORT Ching

TOP

其實我想睇下依度D人既反應

TOP

epc$600

TOP

$1100.........

TOP

$1600.........

TOP