hd 3000 同 外置顯卡750ti 可唔可以同步輸出

我用hdmi 線分別插入底版及外置顯卡750ti
底版set 左peg/igp
750ti 可以顯示到全部畫面
但hd 3000 只顯示到一部分畫面
又會咁神奇
有冇帥兄試過