help 想玩970 sli

ching 們我想知兩張ichill 970 sli 會唔會太迫?

呢個問題好睇底板設計PCI-E插槽擺法以及說明書所提及的多卡安裝方法而定

TOP

呢個問題好睇底板設計PCI-E插槽擺法以及說明書所提及的多卡安裝方法而定
寂寞的FSY 發表於 2015-5-4 00:51


ausu z97a?

TOP