His display卡能否換散熱

請問his這版子顯示卡可否自行換散熱膏/散熱器
即係鏍絲位有冇保養貼紙 thx~

HIS 鏍絲位冇保養貼紙

TOP

明白 thx

TOP