firefly rk3288

請問有無師兄有使用經驗.見淘寶有賣.我正想找隻有HDMI 2.0.

依個係開發用,有d成品平一半,但有唔少問題
http://freaktab.com/forum/tv-player-support/rk3288-devices

TOP

oh i see ... Thanks C Hing,

TOP