magic tv 3500出事

唔知點解, 以前錄咗既節目, 一個都見唔到.
可以錄多幾小時既野及容量, 全部都係0
但開機無hd error, 可以點搞好?

暫時拆咗部機, 用d recovery 工具, 攞返ts檔出黎,
想問吓:

我想用ts cutter飛哂d 廣告, 將來放返入mtv, 仲播唔播到?

回覆 1# redhothits

1. You can use Linux fsck to repair the filesystem, or you can try the Magic TV built-in Settings -> Recording -> Advanced -> Check and Repair System HDD

2. "我想用ts cutter飛哂d 廣告, 將來放返入mtv, 仲播唔播到?" - No

TOP

回覆  redhothits

1. You can use Linux fsck to repair the filesystem, or you can try the Magic TV b ...
wklie 發表於 2016-7-21 19:27   唔該師兄, 我會試吓先!!

但點解無啦啦會咁既?

TOP

唔該師兄, 我會試吓先!!

但點解無啦啦會咁既?
redhothits 發表於 2016-7-21 19:34


有時不正常關機 / hang機自動reboot都有可能整炒filesystem

TOP

有時不正常關機 / hang機自動reboot都有可能整炒filesystem
KinChungE 發表於 2016-7-21 19:47    用2樓既check and repair hdd係唔係就解決到?

TOP

回覆  redhothits

1. You can use Linux fsck to repair the filesystem, or you can try the Magic TV b ...
wklie 發表於 2016-7-21 19:27


    唔該哂師兄,跟你既方法復修,所有節目都有返哂!

TOP