Sleeping dog max setting gpu 99%

各師兄相信有玩sleeping dog 影像有max setting  各gpu 去盡99% 請問長期99 好嗎 在play game 時 76至80度
GTX970

依家個天氣都七八十度?夏天唔開冷氣咪死得?

TOP

張卡80度系basic

TOP