2 - 2.5K 慳電動物機, 求評價

主要係BT, 簡單File sharing,
會行7 x 24
會裝 WIN 7 64 bit

之前用部AMD E350 ITX, 由WIN XP 轉去 WIN 7, 慢到不能接受
打算機, 因為長開關係, 溫度同用電都希望小D

主板: 淘寶 悦升NAS N70E-DR v3
RAM:  8GB DDR3 NOTERAM-未選定牌子
SSD: 128GB MSATA SSD ---未選定牌子
HD, CASE, 火牛 己有

謝謝

個人覺得Q1900比N70E-DR v3好

TOP

download機用返xp都得

TOP

http://www.msi.com/news/2033.html

唔知幾時有得賣

TOP