Skylake定4790k好

正想買4790k就出左skylake
貪新鮮想買新野 想問個價會唔會跌
因為ddr4 ram+6700k+z170都唔平

跌就一定會跌,但幾時會跌落haswell水平就很難答到你
Budget較緊張又急用就出4790k先啦

TOP

等跌真係有排等

TOP

4790k+z97玩多兩年大丈夫

TOP