PDF複製文字問題

大家好, 想請教大家, 我遇過一些PDF檔案, 用adobe果個copy出黎的字係會亂碼的, 但如果用foxit就可以複製到. 想問下大家點解會有呢個怪現象?