convertz使用問題

我下載了一批歌, 但係簡體, 想將佢轉繁體, 用convertz, 但當我按轉換時就出了以下的問題, 之後我發覺有些歌轉到繁體, 但就有啲就唔唔得, 請問是甚麼問題, 有請指教!

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

Same file name ?

TOP

Windows是什麼版本?

TOP

回覆 1# 168Sum

睇圖應該係轉繁體之後有檔名重覆,唔關convertz事。

TOP

似係 input 同 output, 同一個 folder 同一個 filename, 所以 output 唔到

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

果然係檔名有重覆問題,thanks 各位!

TOP