Office 365 outlook 重覆電郵

Office 365 的Outlook內有很多重覆電郵,Google咗成日都揾唔到方法,返而desktop outlook的解決方法就好多。有冇辦法解決呢? 只要移除現有重覆電郵便可。