iTouch HD88

是咁的。細路我當日貪平,又鍾意用大MON 機。
月頭,入手左部i Touch HD 88。一直以嚟都覺得超值到不得了。又夠快。又只係16XX 幾。
直至, 啱啱...
個TOUCH SCREEN呢,完全無哂反應。點 REBOOT都無哂反應。

現細路我乞求各位,請告知…
1. 我上網揾過,但揾緊都揾5到,有無CHING 知佢地個維修中心响觀塘邊度呀?

2. 我爬過5少文,要整,而且又接近農曆新年,相信會攪好耐。而且,聽聞換 TOUCH SCREEN可能都要六舊幾水… 咁我不如買過部啦。爬文見山寨機,好似ZOPO , 英雄, AMOI 好啲?
如果我又貪個5寸幾MON,CHING 們有無咩建議比細路?  乞求乞求。

You can check the following website. But I think you better call them first to make sure the address iscorrect.

http://www.itouchdigi.com/

TOP

是咁的。細路我當日貪平,又鍾意用大MON 機。
月頭,入手左部i Touch HD 88。一直以嚟都覺得超值到不得了。 ...
yuccas 發表於 2013-1-28 01:21


不是有保用嗎 ?

TOP