Board logo

標題: 家居-外牆油漆問題 [打印本頁]

作者: 路人@好天氣    時間: 2019-8-8 09:23     標題: 家居-外牆油漆問題

想問一問
上漆前油既底油,有冇話分外牆/內牆用
或者外牆底漆用邊種會好d?
因為屋企個石屎窗台已經甩晒油,想油番靚仔佢
唔該晒~
作者: 裝甲車    時間: 2019-8-8 09:39

你剷得曬啲舊油漆    用c那 油 一次即係水性封牆底漆  用水性底漆氣味冇咁大   再油兩次面漆就完成啦

歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://www.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2