Board logo

標題: [中央處理器] CPU既單核效能還有幾多上升空間? [打印本頁]

作者: 膠記牛奶    時間: 2021-11-13 09:12     標題: CPU既單核效能還有幾多上升空間?

本帖最後由 膠記牛奶 於 2021-11-13 09:36 編輯

好多網頁因軟件(例如java)問題還只能使用單核,迫住你用單核,
一般文書使用,單核重要過雙核,例如上Carousell,本身網頁寫得差,加上用單核,顯示太多產品會lag機,
但單核速度停滯不前,突破較少,
所以唔好怪人要用5950x做文書機,唔係錢多,只是無奈。
作者: Pppk    時間: 2021-11-13 10:34

咁12代intel單核就勁,cpu z 8XX分,一般得6XX已經叫高

歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://www.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2