Board logo

標題: 上唔到 HKU 個網 [打印本頁]

作者: Midas    時間: 2009-6-3 20:29     標題: 上唔到 HKU 個網

屋企有三部機,都喺裝咗 Win7。就喺三號機上唔到 HKU 個網。另外兩部都上到!請問有什麽解救? 部機喺我老婆用的!之前佢用 XP 時就喺因為上唔到 HKU 個網我先幫佢裝 Win7 的。依家又上唔到,睇黎應該喺佢的問題!但喺我想知喺甚麼問題。師兄們能幫忙嗎?謝謝

歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://www.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2