COD6 Modern Warfare 2 E3 2009 Gameplay

http://www.youtube.com/watch?v=6ZUmTdeaoiQ

Seach E3 2009 都幾多trailer睇

[ 本帖最後由 yorkechiu 於 2009-6-10 01:42 編輯 ]

...果日睇左

TOP

呢集CoD6
不論戰場, 劇情, 真實感
真係比CoD5好好多

TOP

好正
一定老正
由其after exam

TOP

原帖由 RoonandRon 於 2009-6-9 10:18 發表
好正
一定老正
由其after exam

movie 果關比得上CoDMW Sniper果關

TOP

睇落去真係好似進步左好多咁wo~~

TOP