SONIC RIDERS 轉彎有無好方法?

一去到轉急彎就撞牆比人爬頭

我已經按了要轉的方向,再加壓向要轉的方向

是不是要按下來減速轉?


希望有人玩這隻game答到我啦

乜 Nintendo 有出 PC Game咩?

TOP

乜 Nintendo 有出 PC Game咩?
CMZ 發表於 2010-11-7 14:27    sonic 是 SEGA 的吉祥物 , 還有 SEGA 有出 Pc GAMES  的.

TOP

玩過pc 1
按實減慢轉灣放開跟住會有爆炸力

TOP

玩過pc 1
按實減慢轉灣放開跟住會有爆炸力
wellcometochess 發表於 2010-11-7 23:39


按實減慢轉彎,係咪指按下制+轉右制(當轉右急彎時)
之後放開下制還是兩個制都放?

試唔到,請指教

TOP

回復 5# lastphoenix
有個類似剎車制,按實剎車制轉灣,轉完灣放開剎車制就得

TOP

回復  lastphoenix
有個類似剎車制,按實剎車制轉灣,轉完灣放開剎車制就得
wellcometochess 發表於 2010-11-8 08:10


得左了,原來要按耐d先得

同埋跳都係

TOP