D3度度都冇現貨冇得訂

因為想交完功課先玩D3, 懶老定今日先去game店睇下有冇盒裝國際版

不過信和幾間都冇現貨冇貨訂, 兼唔知幾時有貨

想問有冇insider, outsider知幾時再有貨到? 唔想買貴貨, 唔怕等, 想正價買

岩岩係黃金買左...699==
國際版00

TOP

似乎呢一刻都係要食炒價

TOP

7仔同ok 都冇,聽講每間得幾盒

TOP

因為想交完功課先玩D3, 懶老定今日先去game店睇下有冇盒裝國際版

不過信和幾間都冇現貨冇貨訂, 兼唔知幾時 ...
fredmak 發表於 2012-5-18 20:36    唔怕等??? 下年先lor haha

TOP

回復 5# benny8888

唔好咁耐啦 想睇吓幾時再有大貨

btw,考完試交完文, 買其他game玩住先

TOP

隨便去D屋村7仔 買番張1150 + 450X2 都已經買到國際版啦
雖然用唔曬D點數 不過留住都冇壞
上網同D 出名的網絡店訂有可能仲會低過500
我唔明點解成日都要出去食貴野囉...
我同我細老都訂左480蚊國際版

TOP

回復  benny8888

唔好咁耐啦  想睇吓幾時再有大貨

btw,考完試交完文, 買其他game玩住先 ...
fredmak 發表於 2012-5-18 21:48    上網買digital 版la

TOP

大埔今日有呀.....

TOP