D3 打唔到中文??

一開始裝左d3 玩時都可以打到中文的~
但係唔知點解之後就打唔中文了~
但出返windows 又可以自由轉換中英文..........
有冇大大知發生咩事?

我係用速成的~