Diablo 3 中,怎樣鑑定黃色物品?

去邊度同埋找邊個鑑定?

同埋想問,同人地連線打時,地下的錢同埋道具我執左之後,對方係咪變左無得執? 定係我執完,雖然起我部電腦中地下D 錢已經消失左,但係起佢部電腦仍然起度?

去邊度同埋找邊個鑑定?

同埋想問,同人地連線打時,地下的錢同埋道具我執左之後,對方係咪變左無得執? 定 ...
mannings 發表於 2012-5-27 02:01you just use your mouse "right click" on it....then you will start 鑑定 it

TOP

right click is ok!

TOP

每個玩家有各自可以執嘅物品同金幣,唔會執咗人哋嗰啲

TOP