apex legends loba Q 個招唔係成日得?

試過平地都好似唔得, 有冇人知?

無事喎 係咪你自己無禁多下?

TOP

有bug,成日唔得,靠佢走佬死得...
https://www.youtube.com/watch?v=b0qcajH7RCg

TOP