1201N換SSD, 請問各位高人意見

如題
換邊隻SSD好?
可行嗎?
更換後分別大唔大呢?

我都想換  但好難換, 就算比錢出面都好似冇人換

TOP

想問下難處係邊?

TOP

budget 多少先?

TOP

HDD 在 keyboard 底下,難在不單要拆 keyboard,還要拆面殼,底面殼夾口的倒扣位要輕手,網上有教學短片。

TOP

我都見到有人教開case~
不過人地係 replace WLAN card~~

TOP

其實budget真係唔多, around 1500
咁煩...真係要諗諗...

TOP

Intel G3 SSD 80GB $14xx/120GB $17xx,5 年保用。

TOP

有冇教學片可以提供一下?

TOP

Intel G3 SSD 80GB $14xx/120GB $17xx,5 年保用。
rkkc 發表於 2011-6-1 14:25


我想知換佐呢2隻同原本隻sata有無大分別呢?

TOP