UB50 PCI DMB-TH Card 一格都收唔到

我買既tv卡係YOCA UB50 PCI DMB-TH Card

但搜唔到台(訊號係一格都收唔到)

發現裝置管理員個到有個不知明既野
唔知關唔關收唔到訊號既事


各位幫幫手吧~

I am using magic-pro HDTV extreme 2 8g75 card,
have the same problem,  室內天線 analog 都收到4個台, DIGITAL 卻一格都冇,唔知乜事.

TOP

原帖由 dic 於 2009-4-10 23:47 發表
I am using magic-pro HDTV extreme 2 8g75 card,
have the same problem,  室內天線 analog 都收到4個台, DIGITAL 卻一格都冇,唔知乜事.

多數係訊號太弱
之前用條10公尺天線經公共天線入房都衹係睇到4個標清台
加件鴨記放大就全部13台(現在冇3個aTV台)睇哂
都幾順

TOP

8g75   卻得一個DRIVER  conexant 23885 audio capture driver
Snap2.jpg

TOP

Dead card? UB50 is pretty bad in QC.

原帖由 Kit. 於 2009-4-10 21:44 發表
我買既tv卡係YOCA UB50 PCI DMB-TH Card

但搜唔到台(訊號係一格都收唔到)

發現裝置管理員個到有個不知明既野
唔知關唔關收唔到訊號既事


各位幫幫手吧~

TOP

我上個月開始都有咁既問題
但係發覺重新開機能夠解決0訊號的問題

TOP