NOW TV高清解碼器 時鐘之問題

我在 19:46 關了解碼器, 但adsl modem沒有關上,  到了 19:56, 解碼器時間為 19:50 , 即是說 10分真實時間, 解碼器行慢左6分鐘

看電視節目就全無問題.

但我想, 如果我要usb 駁 hdd 錄影, 時間就錯晒了

各位有無用呢隻解碼器 ? 有無咁情況出現

謝謝

行慢就無...
不過now個機頂盒預錄無得調時間,而家錄無線除非深夜時間,否則必miss最後面,好煩...

TOP

我情況一樣, 要唔miss 最後面要錄埋下一個節目先得.

TOP

Reboot 一次機頂盒就會冇事。有時係會咁樣!

TOP

要全reboot,即係要手動去按個制熄機

TOP