Now HD機頂盒的遙控code

想用厲控制Sony 40W300A 電視,now-TV 網頁提供的四位數字碼有十多個,應該用邊組呢?唔通要一個個試?

係...要怪就怪sony點解要用咁多個code (就算你用萬用遙控都一樣,除非係接電腦落code既遙控)

TOP