wiki + hkbn + astro

本地玩三合一,專攻村屋、舊樓,有無生機?

astror唔落得地,一落地又比班瘟神告
村屋私人犯法一兩間屋無人理
wiki 一出聲即時成班瘟神彈出來

TOP

what's astro?

TOP

what's astro?
kim_168 發表於 2014-11-20 12:55反對馬拉  twin star 有相乳廣播...兼早播wiki台一集...

p.s.PC38XX4呢位C9仔 做戲幾得... wiki台有眼光唷...

TOP