PCCX 村屋續約最平幾錢 ??? 本身柅轉 SV ...

今日打黎原來月尾到期 , 本身想轉 SV , 但係見到其他師兄
download 慢到爆 ....

佢開我 218 x 20月 , 送條 3G 手指
冇 now tv ....

有冇師兄住村屋有平o的價錢 ??