hkbn百佳coupon換領問題

大家係唔係都要去旺角栢裕商業中心換領ga?可唔可以叫佢哋寄過來?
另外,栢裕商業中心十樓換領中心星期六日有冇開ga?

而家應該改晒,唔再用寄了
因太多無(奶)話收唔到

TOP