Elastix點樣set先可以從公網注冊?

新裝上Elastix的Asterisk服務器
系內網的分機可以注冊上  並且分機之間可以互相通話

但系  分機  無法  從公網注冊

請問我應該點set?  路由器上要set  5060之外   

Elastix服務器中的邊D文件仲要修改?

check左好多資料  都未解決

請問有邊位可以幫到我?