HKBN 續約月尾跑數??

家居電話ONLY 9月尾到期
7月尾狂打電話
狂SAY NO 就8月一個電話都無...

佢地都要跑數????

家居電話ONLY 9月尾到期
7月尾狂打電話
狂SAY NO 就8月一個電話都無...

佢地都要跑數???? ...
saviolaele 發表於 2012-8-2 07:26


你都好呀兩個月,和記打去cs 問過合約期後(仲有半年)收線唔夠十分鐘就打黎叫續約,之後不停打黎,不停媽佢後尾要打上cs直接搵部門經理先再無!

TOP

你都好呀兩個月,和記打去cs 問過合約期後(仲有半年)收線唔夠十分鐘就打黎叫續約,之後不停打黎,不停 ...
cat5354 發表於 2012-8-2 08:19    佢地都要跑數
而家月頭無再打來了

TOP

我同HGC完左約1年有多, 仲收到佢地2次電話添啦!

TOP

梗係要跑數啦

TOP

有人話仲有一年約已經開始打黎續約... @@ 我都擔心緊

TOP

家居電話ONLY 9月尾到期
7月尾狂打電話
狂SAY NO 就8月一個電話都無...

佢地都要跑數???? ...
saviolaele 發表於 2012-8-2 07:26

打嚟唔緊要,最緊要平.

TOP