wireless bridge router 好易死 ...

本帖最後由 fatdog 於 2013-5-4 15:07 編輯

pc1<wired> 1043ND <wirelessN> 741N <wired>pc2

由pc1過幾GB file到pc2 (5Mbps)
就會 死 routerA ...
要斷電 再開先 正常返 ...

有冇人都試過呢個情況?