ROUTER一問...

事情係咁既...我係自己班房(學校)就裝左個ROUTER,有時用電話都可以有得用WIFI,但係問題就黎喇...本來都用得好好地,但係今個學校果到話要咩校園電視台整個串聯既直播活動!咁我地班就開唔到啦...我試過直接由學校果到連就串聯到喎...但係加多個ROUTER就唔得喇!其實係咪因為派左個假IP就串聯唔到學校個直播呢?如果真係咁,又有冇方法可以又連到ROUTER又串聯到呢?

互聯網---->學校router----->唔同既班房   正常其實係咪咁架?
互聯網---->學校router----->唔同既班房----->自加router   點解又唔得呢?