VPN 新手vigor setting 問題


L2TP IP 位址範圍  (DHCP Range: 192.168.0.100-192.168.0.150)  
我輸入DHCP 內及外 的IP 都話無效.

請教下各爸打應該點SET

THANKS
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

係唔係頭幾位ip已經有人用緊
試吓192.168.0.140-150

TOP