wds一問

我屋企用緊 asus ac68u,

但 5g 在房嘅訊號弱過 2.4g 好多,

請問若果 wds 要唔要同一牌子?

請問有咩平平地, support 802.11ac 和 wds 的 router 推介?

謝謝~