E5375 用HAPPY 卡,布吉用後發表

岩岩去完布吉,用E5375 +HAPPY卡,可收到3G,係無問題的,不過接收一般,行街無問題,如果行車中,一般....會斷線,在巴東中心酒店,反而收唔到,好在酒店有WIFI