Asus Router一問

請問 Asus RT-AC87U會比RT-AC68U快好多嗎?

700平方呎屋有2, 3面石屎牆, Router會放响房, wifi裝置 (ipad, 手机, notebook computer) 會响屋内四處用, 請問 Asus RT-AC87U惦嗎?

Asus RT-AC87U同 RT-AC68U ssp賣緊最平幾錢?

昨天高登大塊田買68u $1360

TOP

昨天高登大塊田買68u $1360
bbyubb 發表於 2015-1-8 12:14


嘩, 咁AC87U咪好貴???
請問AC87U 係咪 Asus AC系列最高型號?

TOP

嘩, 咁AC87U咪好貴???
請問AC87U 係咪 Asus AC系列最高型號?
MM622 發表於 2015-1-8 12:42    $1720

TOP

咁多石屎牆,A87U都未夠可以無盲點

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

好似WIFIAC68U強D
.NET 發表於 2015-1-8 20:14


68U 重強過87U? 何解

TOP

好似WIFIAC68U強D
.NET 發表於 2015-1-8 20:14    new firmware 87u better than 68u la

TOP