PCCW 300M 仲有半年約,如果想即轉 1000M 都幾搵笨!

本帖最後由 奶茶走甜 於 2015-2-12 21:17 編輯

Sales 話要當增值服務咁加 $58 簽 24 個月,原本以為加埋原合約嗰 $208 都唔貴,點知再問清楚原來主合約同增值服務合約要分開計,增值服務合約要用滿一年先可以同主合約整合。。。
即係主合約生效呢半年要交 $208 + $58,之後半年要交正價 $298 + $58,一年後先可以整合兩張約再簽過新嘅。。。
後半年比宜家交多 $148,咁真係再加多少少申請多個 HKBN 1000M 算啦,仲有半年 Dual WAN 玩。。。

Sales 話要當增值服務咁加 $58 簽 24 個月,原本以為加埋原合約嗰 $208 都唔貴,點知再問清楚原來主合約同 ...
奶茶走甜 發表於 2015-2-12 21:15

當然行兩條線好啦 如果有dual wan router

TOP

直頭轉 HKBB 算啦

TOP