5G wifi 問題

話說琴日睇信報個專欄"科網人語"
果個"黃岳永 香港資訊科技商會會長" 寫住"5G(第五代) WIFI"
其實岩唔岩?
咁2.4G wifi係咪即係第2.4代?

維基都係咁寫 "5th Generation of Wi-Fi" , 應該啱掛
http://zh.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac

TOP

話說琴日睇信報個專欄"科網人語"
果個"黃岳永 香港資訊科技商會會長" 寫住"5G(第五代) WIFI"
其實岩唔岩?
...
ming94816 發表於 2015-5-23 12:38


5G 係802.11ac

前面有802.11,a,b,g,n

TOP

再多補多段wiki資料

TOP

的確容易令人誤會

TOP

ac 有 2.4g 及 5g Hz

TOP

ac 有 2.4g 及 5g Hz
kevinckcheung 發表於 2015-5-24 11:14


AC有2.4GHz同5GHz
可唔可以分享多D教下我

TOP