asus AC87U mac clone 問題

merlin 378.54 mac clone 無問題的 但378.55 就唔work , 有無ching report 378.56 fixed ??

PS: 唔work系個WAN IP 吾轉

merlin 378.54 mac clone 無問題的 但378.55 就唔work , 有無ching report 378.56 fixed ??

PS: 唔work系 ...
benny8888 發表於 2015-11-13 15:18    自問自答, fixed

TOP