4g share 問題

想請教咁多位,如果要share 4g ,手機,wifi蛋,4g router差得遠唔遠?thx
ps:已經用手機經usb駁電腦,平均40mbs到,咁係咪已經叫正常??