ea9500>google wifi問題

想試下GG WIFI,但睇返GG WIFI啲規格.......
得AC1200 2x2
睇落EA95換GG WIFI好似由旗艦降成入門咁?
平時只係開5G WIFI,驚換左佢,同時連5-7個AC裝置會慢好多....
有冇CHING用緊?得AC1200 2x2,多部裝置同時連接使用係咪好慢?