tenda 好似好吾穩定~
freefdhk 發表於 2018-10-21 15:43識既人唔會睇牌子,只會睇內部用料如晶片/記憶體,同埋睇詳細評測同口碑
家用router界我諗broadcom晶片係最好最穩定最少獲氣,而tenda係用得最多,蘋果要求咁高都用broadcom

TOP