LG:一部洗衣機不夠?多買「半部」吧!
http://chinese.engadget.com/2015/01/05/lg-baby-washing-machine/

淨係買半部用唔用得先

TOP

淨係買半部用唔用得先
octopus 發表於 2015-1-6 16:04我返而想知兩部(應該係部半),可唔可以同時一齊用
上面洗淺色,下面洗深色

TOP

有新意

TOP

可唔可以半部, 上面放雪櫃!  一個人唔洗咁大部!

TOP

可唔可以半部, 上面放雪櫃!  一個人唔洗咁大部!
eyeonme 發表於 2015-1-7 12:36    有創意 !!!!

TOP

LG的東西,中看,不中用

TOP

TOP

概念唔錯,好似我屋企咁, 深色衫多淺色衫少,
有時儲幾日先洗到一機.

TOP

應該唔得,應該係用返上面機件做extension

TOP