G Shock 水垢清潔問題

小弟習慣每日帶完都會用水喉水沖吓隻錶
但沖完就咁放喺度冇抹乾由佢自然吹乾
日子耐咗搞到好多水垢 (如下圖紅圈位置)
想問問有咩方法可清到D水垢而唔會整花隻錶?? 謝謝!
1.jpg
2021-4-27 11:15

TOP

iwantip6 發表於 2021-4-27 11:56


連錶面都可以用潔而亮加牙刷刷??
我見佢只係刷錶帶...

TOP

連錶面都可以用潔而亮加牙刷刷??
我見佢只係刷錶帶...
mxc 發表於 2021-4-27 13:26    之後佢有用白電油

TOP

有冇相熟眼鏡舖? 超聲波清洗 深層清潔一吓.

TOP

我用牙刷擦

TOP

軟毛尖牙刷通常無問題。

TOP

潔而亮有細膠粒果類野去磨砂。。。
唔好用呀。。。

TOP

有冇相熟眼鏡舖? 超聲波清洗 深層清潔一吓.
dino_lo 發表於 2021-4-27 16:44

冇, 但其實我都唸住淘部超聲波清洗機返嚟
唔知成隻浸落去會唔會整壞隻錶

TOP

我用牙刷擦
潮流教主 發表於 2021-4-27 17:17


用牙刷擦但有冇落清潔劑??

TOP