2015 macbookpro retina 裝windows 8 or 10 獨顯問題

小弟買左新 mbpr 15 有獨顯
因工作需要 要用window
個裝完之後 點整都係show hd graphics

想問下Ching 們有咩方法可以轉到用amd