MBR 玩bt d 電去得好快,如果用external HD 會唔會好d?

mbr 玩bt, 部機會好熱,同埋d 電會去得快


請問如果把下載的file save 起external hd, 會唔會好d?