[Macbook] 有冇D咩保護套介紹

有冇D咩牌子既保護套介紹下
同埋想問下而家大部份賣給13'MACBOOK PRO套岩唔岩部new macbook pro用 部機岩岩到左

No need

TOP

裸跑

唔啱,google下就有既野,都要問。

TOP

有冇D咩牌子既保護套介紹下
同埋想問下而家大部份賣給13'MACBOOK PRO套岩唔岩部new macbook pr ...
ahead_lam 發表於 2016-11-18 00:20    新舊機嘅尺寸有分別。 新機咗出貨幾星期, 暫時應該未有山塞產品。 急用唯有買大廠嘅貨色。
去啲專門店或者蘋果士多睇下。

TOP